آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سراب

 

بدانكه سراب را به تازي گوراب خوانند و آنچنان است كه بيابان به چشم تشنه آب نمايد و تاويلش باطل است. محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه اندر زمين سقيم گرديد، دليل كه ترك علم باطل گويد و راه صواب پويد گويند. اگر ديد خاك زمين سراب مي خورد، دليل كه از علم مال باطل جمع كند، لكن آن مال پايدار نباشد.

www.aradpardaz.com