آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سرما

 

محمدبن سيرين گويد: سرما در خواب رنج و مضرت است. اگر درخواب ديد كه سرما يافت، دليل كه به قدر سرما درويشي و تنگدستي يابد. اگر ديد سرما تن او را گزند رسانيد، دليل كه وي رااز خويشان رنج و مضرت رسد. اگر ديد سرما تن او را خشك گردانيد، دليل كه زود هلاك شود يا كسي از خويشان وي بميرد.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن هر نوع سرما زيان باشد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد از سرما رنج مي بريد ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب سلامت و ديگر امور مربوط به خود باشيد ، دشمنان براي نابودي شما در حال كشيدن نقشه اند .

www.aradpardaz.com