آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

ناطف

 

اگر بيند ناطف داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند و به درويشان دهد.

 

جابر مغربي گويد:

ديدن ناطف عسل به خواب، دليل مال و نعمت بود و ناطف دوشاب، دليل بر منفعت اندك است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن ناطف به خواب بر سه وجه است.

اول: سخن شيرين.

دوم: مال حلال.

سوم: معيشت.

www.aradpardaz.com