آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سريش

 

محمدبن سيرين گويد: سريش در خواب، دليل بر غم و اندوه بود و خوردن آن دليل بر نقصان مال بود.

www.aradpardaz.com