آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سعتر

 

محمدبن سيرين گويد: ديدن سعتر در خواب، دليل غم و اندوه بود و در ديدن آن هيچ چيز نباشد.

www.aradpardaz.com