آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره يونس

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره يونس مي خواند، دليل كه روزي بر وي فراخ شود و كارش به مراد شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

مكر كافران و كيد حاسدان از وي دور شود و بر دشمن غالب شود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

لفظ و عبارتش نيكو شود.

www.aradpardaz.com