آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نبات

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن هر نباتي به وقت خود، چنانكه او را ساق و شاخ نباشد، دليل منفعت است و آن را كه ساق و شاخ بود، دليل بر فزوني مال و جاه بود به قدر سطبري و باريكي و بلندي و كوتاهي. اگر بيند كه بر چشم و دهان و گوش او نباتات رسته بود به غايت نيك بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن نباتات زمين درخواب چهار وجه است.

اول: مال و نعمت.

دوم: بزرگي و جاه.

سوم: منفعت خوش.

چهارم: زيادتي حرمت.

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

نبات شيرين است و حکم قند را در تعبير دارد و نعمت و معيشت است و مال و پول به خصوص اگر کاسه نبات در خواب ببيند و بلورهاي نبات که روي هم انباشته و به هم چسبيده انباشتگي پول را نشان مي دهد و در خواب ديدنش نيکو است.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن نبات و شکرو انگبين وگل وشکر ومانند آن تعلق به ايمني دارد

www.aradpardaz.com