آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره الحج

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره حج مي خواند. دليل كه مالش را در راه حق تعالي صدقه كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

كارهاي پسنديده كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

در راه زهد و عبادت يگانه شود و در راه دين مجتهد شود.

www.aradpardaz.com