آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره شوري

 

اگر بيند سوره شوري مي خواند، دليل كه نماز بسيار كند و پيوسته روزه دارد و نيكوكار و پرهيزكار بود.

www.aradpardaz.com