آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره زخرف

 

اگر ديد سوره زخرف مي خواند، دليل است نماز و طاعت كند و راست قول و خوب احوال بود.

www.aradpardaz.com