آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نحاس

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند كه نحاسي مي نمود، دليل است دورغ بسيار گويد.

www.aradpardaz.com