آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نگين

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن نگين درخواب، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه نگين او بشكست يا ضايع شد، دليل كه مالش نقصان شود يا فرزندش بميرد.

 

جابر مغربي گويد:

اگر مردي بيند كه نگين و تاج دارد، دليل بر ولايت بود و زنان را، دليل شوهر بود و مردم عامه را، دليل جاه و بزرگي بود.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن نگين عقيق سياه در خواب، نشان‏دهنده‏ى مشكلات در زمينه‏ى كارى است.

www.aradpardaz.com