آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خيري

 

محمدبن سيرين گويد: خيري ديدن چون به وقت و يا بي وقت باشد، دليل رنج و بيماري است.

www.aradpardaz.com