آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ح >

حساب

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر كسي در خواب بيند كه حساب مي كرد با كسي ديگر دليل كه در محنت و عذاب افتد و خود را به كار زشتي بدارد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر كسي بيند در قيامت حق تعالي با وي حساب مي كرد و حساب بر وي آسان است، دليل بر رستگاري و خير كند. اگر به خلاف اين است، بد باشد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

حساب قيامت را درخواب ديدن بر شش وجه است.

اول: پادشاه ظالم.

دوم:نگراني و دل مشغولي.

سوم: سختي و رنج.

چهارم: بدحالي.

پنجم: اندوه وعزا ومشقت.

ششم: عمر كوتاه.

www.aradpardaz.com