آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نهنگ

 

محمدبن سيرين گويد:

ديدن نهنگ در خواب، دليل بر مردى دزد است. اگر بيند نهنگ او را به سوى آب كشيد و غرق كرد، دليل كه در آب غرق شود. اگر بيند نهنگ او را گاز گرفت، دليل كه از دشمن مضرت بيند.

 

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند نهنگ او را فرو برد، دليل كه ماهى او را هلاك كند. اگر بيند با نهنگ جنگ نمود و بر وى غالب شد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر غالب نشد به خلاف اين است و ديدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب، دليل مضرت است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر خواب ببينيد نهنگي به يك كشتي نزديك مي شود ، علامت آن است كه با قبول كردن وظايف متعدد ، ثروتي از كف مي دهيد .

اگر خواب ببينيد نهنگي به كشتي نزديك مي شود و ناگاه محو مي گردد ، علامت آن است كه وظايفي كه به عهده گرفته ايد با موفقيت به سرانجام خواهيد رساند .

اگر خواب ببينيد نهنگي كشتي را واژگون مي سازد ، علامت آن است كه به گرداب مصيبتها خواهيد افتاد .

ديدن نهنگ در خواب، علامت ضرر مالى است. اگر در خواب مشاهده كنيد نهنگى كشتى را واژگون مى‏كند، به اين معنا است كه اتفاقات ناگوارى پيش رو داريد.

 

 

www.aradpardaz.com