آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تربد

 

محمدبن سيرين گويد: تربد درخواب ديدن، دليل بر غم و انديشه كند. اگر بيند خورد، دليل بر زيان مال كند، به قدر آن كه خورده بود.

www.aradpardaz.com