آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پشته

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر ديد كه در پشته زمين هامون نشسته بود، يا بر پشته كوهي، دليل است بر مردي بزرگوار، كه شرف و منزلت يابد و شرف و منزلت وي به قدر فراخي آن زمين بود كه پيرامون كوه است. اگر بيند بر سر آن پشته ايستاده بود، دليل است كه به نزديك مردي بزرگ شود و از وي مال و حرمت يابد. اگر بيند آن پشته ملك و موضع او است، دليل كه مردي بزرگ او را قهر كند و نعمت و مال او بستاند و به جاي او مقيم شود. اگر بيند بعضي از آن پشته ملك اوست، دليل كه به قدر آن، نعمت و مردي بزرگوار بي حرمت گردد و مضرت بيند. اگر بيند بر آن پشته به دشواري و زحمت بالا همي رفت، دليل كه غم و اندوه بدو رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

پشته ديدن درخواب بر چهار وجه است.

اول: بلندي و والائي.

دوم: مال.

سوم: قوت ونيرو.

چهارم: تنومندي.

www.aradpardaz.com