آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پلاس

 

ابراهيم كرماني گويد:

پلاس درخواب ديدن، درويشي بود مصلح و پارسا و ديندار و از قول و مال با امانت، اگر بيند پلاسي پوشيده داشت، دليل كه او را باچنين مردي صحبت افتد و از او خير و منفعت يابد. اگر بيند پلاس بسيار داشت، دليل كه به قدر آن او را نعمت حاصل شود، معبران گفته اند: پلاس مالي حلال است، اگر به خواب ديد پلاس نو يافت، دليل كه زن پارساي توانگر بخواهد و از او خير و منفعت بيند. اگر مردي بيند پلاس نو بخريد، دليل كه كنيزك پارسا بخرد و از او خير و منفعت يابد.

www.aradpardaz.com