آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيشه

 

محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند پيشه خود را رها كرد و به پيشه از آن بهتر مشغول شد، دليل كه كارش و حالش بهتر شود و در كسب و كار وي نيكي پديد آيد. اگر ديد كه پيشه هاي گوناگون همي كرد، اگر آن پيشه ها نيكو است، دليل بر خير و نيكوئي كار كند. اگر بد است، دليل بر شر و بدي است. اگر ديد بعضي از پيشه ها بد است و بعضي نيك، هر كدام قوي تر است حكم بدان كنند.

www.aradpardaz.com