آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مبرد

 

سوهان

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مبردي داشت و رنگ آهن بدان مي زد، دليل كه كارها بر وي آسان شود و بعضي گويند ديدن مبرد به خواب، دليل آن است كه آن چه طلبد بيابد.

www.aradpardaz.com