آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آدرس

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آدرس رابا صداي بلند خواندن: تغييراتي در آينده صورت خواهد گرفت
آدرس را روي پاکت نوشتن : شما خبرهاي جالبي خواهيد شنيد
بدنبال يک آدرس رفتن : بزرگ شدن خانواده و يا جمع دوستان
به دنبال يک آدرس گشتن : اتلاف وقت

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك آدرس مي نويسيد : بدون دقت و احتياط هيچگونه معامله يا اقدامي نكنيد.                                                  

اشخاص ديگر آدرس مي نويسند : كارهايي كه بدشانسي بدنبال آن است .

يك آدرس مربوط به كار : شانس و شادي يك آدرس را روي يك نامه عاشقانه مينويسيد:خبرهاي خوش
 

www.aradpardaz.com