آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آژير

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آژير : خطر خبرهايي خوب خواهيد شنيد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

شنيدن آژير خطر در خواب ، نشانة آن است كه بر سر تصاحب چيزي ، با كسي كشمكش خواهيد داشت و سرانجام پيروزي از آن شما خواهد شد.

اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه از همسر خود جدا خواهد شد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آژير خطر، به معنى غم، غصه و بيچارگى مى‏باشد.

 

 

www.aradpardaz.com