آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آسيا

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

آسيا : سفر

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

آسيا:  بزودي پول درو مي كنيد .

آسيا را روي نقشه مشاهده مي كنيد : پيشرفت در موقعيت اجتماعي

به تنهايي سفري در آسيا مي كنيد : با يك دوست جديد آشنا مي شويد .

به اتفاق اشخاص ديگربه آسيا سفر مي كنيد : رنج بسيار سختي را متحمل ميشويد .

از آسيا بر مي گرديد : يك ماجراي عشقي در انتظار شماست .

شما را از آسيا بيرون كرده اند : متوقف شدن فعاليتهاي اجتماعي و حرفه اي

شما به آسيا تبعيد شده ايد : ناكامي در امور احساسي

www.aradpardaz.com