آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

الکل

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

نوشيدن آن با آدمهاي سرخوش : دوره اي خوش خواهيد داشت
نوشيدن آن با آدمهاي غمگين : خيانت

 

ليلا برايت مى‏گويد:

نوشيدن الكل در خواب، بدين معنا است كه از كارهايتان نتايج خوبى به دست نمى‏آوريد.

www.aradpardaz.com