آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جادو

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

چنان چه در خواب جادو و جادو گر ببينيد با توجه به باور و ناباوري خودتان مي توانيد تعبير آن را بيابيد. ما به طور کلي براي جادو گران قيافه اي زشت و کريه قائليم. اين جماعت چون فعل باطل دارند نمي توانند چهره اي روحاني و آسماني و فرشته سان داشته باشند پس ديدن جادوگران در خواب ميمون نيست و بيننده خواب در فرداي بيداري بهتر است صدقه بدهد.

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

جادوگر: زندگي نا معلوم ، کارو کوششي سخت

 

محمدبن سيرين گويد:

جادوئي كردن در خواب، كار باطل است. اگر خواب بيند كه جادوئي مي كرد، دليل كه كاري كند بيهوده و باطل وبعضي از معبران گفته اند: جادوئي فتنه بود آن كس را كه بهر او جادوئي كنند.

 

جابر مغربي گويد:

جادوئي كردن در خواب از بهر كسي، تعهد بود به دروغ، كه مردمان را بدو فريبد و جادوئي در خواب، دشمن فريبنده است.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

جادوئي كردن در خواب بر شش وجه است.

اول: فتنه.

دوم: فريب.

سوم: مكروحيله.

چهارم: توطئه و بد خواهي.

پنجم: باطل و دروغ.

ششم: كاري كه در آن اصلي نبود.

 

جادو در خواب فتنه و دروغ است.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد جادو شده ايد ، علامت آن است كه اگر نسبت به اعمال خود دقت بيشتري به خرج ندهيد در معرض آلوده شدن به گناهي قرار خواهيد گرفت ، بايد به پند بزرگترها گوش فرا دهيد .

2ـ اگر خواب ببينيد در مقابل جادو شدن مقاومت مي كنيد ، علامت آن است كه بخاطر نيروي تعقل و بصيرت ، همه به دنبال شما خواهند آمد .

3ـ اگر خواب ببينيد مي كوشيد ديگران را جادو كنيد ، نشانة آن است كه دچار دردسر و پريشاني خواهيد شد .

 

 

www.aradpardaz.com