آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

رينگ

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: رينگ نشان استحکام است در امور جاري زندگي بيننده خواب. چنانچه ببينيد خودرويي داريد که رينگ نو و سالم دارد نشان آن است که کار شما بر مدار درستي قرار خواهد گرفت و پيشرفت مي کنيد و اگر رينگ شکسته بود تعبير خلاف آن است.

www.aradpardaz.com