آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مستي

 

مستي به خواب دليل بر مال حرام است و كاهل نمازي. جابرمغربي گويد: ديدن مستي به خواب، چون از شراب است ترس بود به قدر مستي.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مستي بر چهار وجه است. اول: مال حرام. دوم: توانگري. سوم: نقصان مال. چهارم: ترس و بيم به قدر مستي.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب احساس كنيد در اثر افراط در مشروب خوردن مست كرده ايد ، علامت آن است كه با جعل اسناد و دزدي و انجام اعمال غيراخلاقي ، حرفة خود را از دست مي دهيد و خود را خوار و حقير مي سازيد .

2ـ اگر در خواب در اثر خوردن شراب مست كنيد ، نشانة آن است كه در تجارت و عشق شانس مي آوريد و در اهداف ادبي به مقامي قابل تحسين دست مي يابيد . اين خواب نشانة كسب تجربه هايي در زمينة علم زيباشناسي است .

3ـ اگر در خواب ببينيد كه ديگران مست كرده اند ، نشانة آن است كه براي شما و ديگران اتفاقهاي بدي رخ خواهد داد .

4ـ مستي در هر شكلي ، تعبيري اينگونه دارد كه مردم در هر طبقه و موقعيتي كه هستند بايد انديشه هاي خود را به سمت و سوي بهتري هدايت كنند .

www.aradpardaz.com