آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ي >

ينگه

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

اگر در خواب ببيند که ينگه عروس و داماد شده ايد، متاسفانه وضعيت خوشي در انتظار شما نيست. در اين صورت، لااقل يک هفته مراقب اعمال ، رفتار و آمد و شدهاي خود باشيد و حتي الامکان از مسافرت پرهيز نماييد.

www.aradpardaz.com