آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اپرا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر كسى در خواب ببيند كه به عنوان تماشاگر، در اپرايى حضور يافته است، بدين معنا است كه با دوستانى هم سليقه آشنا شده و در كارها پيشرفت مى‏كنيد و نتايج خوبى به دست مى‏آوريد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن اپرا در خواب، نشانه‏ى زندگى خانوادگى يا شخصى شما مى‏باشد و اگر خودتان در اپرايى شركت كرديد معنا اين است كه كار مهمى انجام مى‏دهيد، اما فايده‏ى كمى مى‏بريد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

به اپرا ميرويد : آشفتگي بزرگ در خانواده

در اپرا هستيد : كارهاي شما بسيار مغشوش است.

هنرپيشه ها در اپرا هستند : كاميابي در عشق

يك اپراي بزرگ : يك دوست كه مدت زيادي غايب بوده است برميگردد.

www.aradpardaz.com