آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کوکو

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: کوکو تعبير ديگر ماکولات را دارد و خوب است و به نعمت و روزي تعبير مي شود. کوکو را از تخم مرغ و سبزي يا سيب زميني تهيه مي کنند که همه اينها خوب هستند و تعبير نيکو دارند.

www.aradpardaz.com