آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قوري

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد: قوري در خواب هاي ما زن يا مردي است حسابگر و دقيق که قدر مال خودش را مي داند و پول را حفظ مي نمايد و پشيزي بيش از نياز خرج نمي کند.

www.aradpardaz.com