آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

برده

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

برده : فقر

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه برده هستيد، يعنى در انجام كارهايتان موفق مى‏شويد. ديدن برده در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد با تمايلات نفسانى خود مبارزه كنيد.

www.aradpardaz.com