آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بطري

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

بطري : کاري از روي بي فکري

نوشيدن از يک بطري : از شما خواسته خواهد شد که شهادت بدهيد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد مايعي شفاف داخل بطري است ، دلالت بر آن دارد كه شما در تمام مسائل عاطفي ، پيروز خواهيد شد .

2ـ اگر در خواب بطريي تهي ببينيد ، نشانة آن است كه به دامي خواهيد افتاد ولي با تدابير درست از گرفتاري رها خواهيد شد .

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه مشغول شكستن يك بطرى هستيد، يعنى براى مدتى دچار غم و نااميدى مى‏شويد.

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك بطري پر : شادي

يك بطري خالي : بدشانسي ـ ناكامي عشقي

محتوي يك بطري را خالي مي كنيد : منتظر نگراني و دردسرهاي كوچك باشيد .

يك شيشه عطر خالي پر : خوشبختي بزرگ

يك شيشه عطر خالي : روابط عشقي شما رفته رفته سرد مي شود .

www.aradpardaz.com