آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بلوز

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

بلوز : تغييرات خوشايند

کثيف : بيماري و فلاکت

پاره پاره : شکست

شستن آن : مراقب خوشنامي خود باشيد

www.aradpardaz.com