آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بوته

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

بوته : خوشبختي در عشق

بوته پربرگ : خطر کمين کرده است

بوته پر گل : احساسات شما با يارتان متقابل است

کاشتن آن : شما به اهدافتان خواهيد رسيد

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب بوته‏ى سبزى مشاهده‏ى كنيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوشى پيش رو داريد. مشاهده‏ى بوته خشك در خواب، بيانگر شنيدن اخبار ناخوشايند است. اگر در خواب بوته‏ى خارى مشاهده كنيد، به اين معنى است كه اتفاقات ناگوارى پيش رو داريد. اگر در خواب ببينيد كه خارى به دستتان رفته است، يعنى دچار گرفتارى مى‏شويد.

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

پرورش دادن بوته‏ى شاه دانه در خواب، دلالت بر جدايى از دوستان است.

 

www.aradpardaz.com