آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تولد

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

تولد

جشن تولد: شما عمر طولاني خواهيد داشت

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند او را دختري آيد، دليل سلامتي بود و از اهل خود شاد شد. اگر بيند او را پسري آمد، دليل است او دختري آيد. اگر بيند دختري آورد، دليل است پسر آورد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

اگر بيند كه طفلي را جائي افكنده بودند و او بازيافت، دليل كه از جائي كه اميد ندارد چيزي به وي رسد.

 

 

www.aradpardaz.com