آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

همسر

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

همسر (زن) : شادماني

با کودکي در آغوشش : مشکلات

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

اگر مردي همسر خود را به خواب ببيند ، علامت آن است كه امور خانه اش نابسامان خواهد شد .

اگر مردي خواب ببيند همسرش با او رفتاري بسيار مهربانانه دارد ، علامت آن است كه در تجارت سود فراواني به دست مي آورد .

اگر زني خواب ببيند همسرش او را شلاق مي زند ، علامت آن است كه وظايف خود را به خوبي نمي تواند به ثمر برساند و از سوي ديگران سرزنش خواهد شد .

اگر خواب ببينيد كه همسرى مهربان و خوش اخلاق داريد، نشانه‏ى آن است كه در انجام كارهاى خود موفق خواهيد بود.

اگر در خواب همسر خود را اخمو و بد اخلاق ببينيد، به اين معنا است كه دچار مشكل خواهيد شد.

www.aradpardaz.com