آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جعبه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

جعبه

پر : کاميابي

خالي : مشکلات

جعبه را حمل کردن : سعي و کوشش نا خوشايند

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ باز كردن جعبه در خواب ، نشانة كسب ثروت بسيار و سفرهاي مطلوب به مناطق دوردست است .

2ـ اگر خواب ببينيد ، داخل جعبه اي پر از پول است ، حاكي از فرا رسيدن موعد بازنشستگي و زندگي راحت است .

www.aradpardaz.com