آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ج >

جهنم

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

جهنم : ضرر زياد ، خسارت

وارد جهنم شدن : شخصي گفته هاي شما را تکذيب خواهد کرد

خود را از جهنم رهانيدن : نجاتي خواهد رسيد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در جهنم هستيد ، نشانة آن است كه هوا و هوسها شما را از مادي و اخلاقي نابود مي سازد .

2ـ اگر خواب ببينيد دوستانتان در جهنم هستند ، علامت آن است كه از بدبختيِ دوستي باخبر مي شويد و دچار پريشاني و نگراني خواهيد شد .

3ـ اگر خواب ببينيد در جهنم فرياد مي زنيد ، علامت آن است كه دشمنان از عدم توانايي دوستان براي نابودي شما استفاده خواهند كرد .

www.aradpardaz.com