آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خسوف

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

خسوف : اخبار بد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن خسوف در خواب ، نشانة بيماري مسري يا علامت مرگ است .

www.aradpardaz.com