آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سرفه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

سرفه : رازهاي شما برملا خواهند شد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد سرفه آزارتان مي دهد ، نشانة آن است كه بايد از سلامتي جسماني خود مراقبت كنيد . در غير اين صورت بيمار خواهيد شد .

2ـ اگر در خواب صداي سرفة ديگران را بشنويد ، نشانة آن است كه سرانجام از محيطهاي نامطلوب مي گريزيد .

www.aradpardaz.com