آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ص >

صعود

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

صعود کردن

در کوهستان : مبارزه کردن با سختيها

بالا رفتن از يک درخت : اخبار مهم

www.aradpardaz.com