آدرس  تعبير خواب جامع > حرف غ >

غروب

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

غروب آفتاب : پيري عاقبت به خير

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن غروب خورشيد در خواب ، نشانة بي پاسخ ماندن آرزوهاست .

2ـ اگر تاجري خواب غروب خورشيد را ببيند ، علامت آن است كه به هر كاري دست بزند ، آينده اي تاريك خواهد داشت .

www.aradpardaz.com