آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قُلک

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

قلک : افزايش مال و منال که به کندي صورت ميگيرد

www.aradpardaz.com