آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قوطي

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

قوطي کنسرو : پول پس انداز شده

www.aradpardaz.com