آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کسوف

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

کسوف : سستي زود گذر

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن كسوف در خواب ، علامت نگرانيهاي خانوادگي و شكست موقت در حرفه و امور مادي است .

www.aradpardaz.com