آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گرما

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

گرماي شديد : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب احساس كنيد از گرما عاجز شده ايد ، علامت آن است كه به خاطر نيرنگ يك دوست طرحهاي شما به شكست مي انجامد .

www.aradpardaz.com