آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مغرب

 

ديدن مغرب به خواب به تاويل چندان نيكو نباشد زيرا كه جاي فرورفتن آفتاب است و معبران گويند جاي برآمدن آفتاب نيكو بود.

www.aradpardaz.com