آدرس  تعبير خواب جامع > حرف گ >

گونه

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

گونه

گلگون : دوردستهاي روشن

گونه لاغر : غم

گونه آرايش شده : شرمساري

www.aradpardaz.com