آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مربا

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

مربا : شخصي که براي شما بسيار عزيز است شما را خواهد بوسيد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد مربا مي خوريد ، علامت آن است كه به سفرهايي خواهيد رفت ، و از كسب لذتهاي مختلف غافلگير خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد مربا درست مي كنيد ، نشانة آن است كه دوستاني باارزش به دست خواهيد آورد و در خانواده اي شاد زندگي خواهيد كرد .

www.aradpardaz.com